Ogólne warunki najmu (OWN)

(obowiązują od 1.12.2022 r.)

Wynajmujący: Podesty.Rentals Sp. z o.o. z siedzibą w 41-219 Sosnowiec, ul. Stefana Banacha 11, KRS 0000559749 NIP: 6462937968 dalej zwanym („Spółką”, „Wynajmującym” lub „PR”)

1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Warunki ogólne określone w niniejszych OWN zastosowanie mają do wszelkich usług najmu zawartych przez Spółkę z Najemcą, chyba że strony postanowią inaczej.

1.2.        Najemca może wyznaczyć do zawarcia umowy pełnomocnika, którego dane wskazuje w Umowie Najmu. Pełnomocnik podpisując w imieniu Najemcy umowę najmu potwierdza posiadanie pełnomocnictwa i przyjmuje solidarną z Najemcą odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia złożone w imieniu Najemcy. Ponadto ponosi odpowiedzialność za wydany przedmiot najmu, zapłatę należności za najem i inne opłaty z niego wynikające, mające uregulowanie w Umowie Najmu.

1.3.        Spółka może warunkować zawarcie i realizację umowy najmu przedstawieniem przez Najemcę dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz jego kondycję finansową, na których wykonanie kopii Najemca wyraża niniejszym zgodę.

1.4.        Przekazanie i zwrot przedmiotu najmu następuje na podstawie pisemnego dowodu dokumentu dostawy/zwrotu podpisanym przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego – pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają użycie podpisu elektronicznego do podpisywaniu dokumentów najmu.

1.5.        Stawka czynszu najmu naliczana będzie dziennie, chyba że strony postanowią inaczej.

1.6.        Czynsz najmu nie obejmuje podatku VAT ani żadnego innego podatku bądź ubezpieczenia.

1.7.        Czynsz najmu nie obejmuje kosztów paliwa, naładowania rozładowanych baterii oraz kosztów transportu. Spółka dopuszcza możliwość dostawy i odbioru przedmiotu najmu odpłatnie – według stawek umownych, na podstawie pisemnych ustaleń mających odzwierciedlenie w odpowiedniej adnotacji na dowodzie dostawy/zwrotu lub potwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym.

1.8.        Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstały na skutek użytkowania przedmiotu najmu niezgodnie z instrukcją użytkowania, przez Najemcę. Instrukcje obsługi dostępne są na stronie internetowej Wynajmującego.

1.9.        Minimalny okres najmu przedmiotu najmu wynosi jedną dobę, z zastrzeżeniem możliwości stosowania odmiennego okresu minimalnego, pod warunkiem wskazania w dowodzie wydania lub zamówieniu. W przypadku, jeśli okres minimalny jest dłuższy niż 1 doba, Spółka ma prawo do żądania od Najemcy czynszu najmu za wskazany okres minimalny oraz wystawienia faktury VAT na w/w kwotę z góry. Kwota za niewykorzystany okres nie będzie Najemcy zwracana ani rekompensowana.

1.10.      Wynajmujący publikuje na swojej stronie internetowej cennik usług. Wynajmujący zachowuje prawo do zmiany cen usług bez podania przyczyny. Zmiana stawek usług serwisowych nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Najemcy. W przypadku aktualizacji cennika Wynajmujący wskazuje w nim datę ostatniej aktualizacji. Wskazana w dokumencie wydania lub zwrotu cena usługi obowiązuje do chwili zwrotu wyszczególnionego w nim przedmiotu najmu pomimo jej zmiany w cenniku.

1.11.      Wynajmujący zachowuje prawo do waloryzacji cen usług najmu w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS dla najmów trwających dłużej niż 12 miesięcy bez uprzedniego poinformowania Najemcy.

1.12.      Wynajmujący zachowuje prawo do odsetek ustawowych po przekroczeniu terminu płatności oraz innych kosztów przewidzianych w obowiązujących uregulowaniach ogólnych, w tym do zwrotu kosztów odzyskiwania należności samodzielnie przez spółkę oraz przez podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w takiej działalności.


2 – OŚWIADCZENIE NAJEMCY

2.1.        Najemca odbierając przedmiot najmu oświadcza, że zapoznał się z jego stanem technicznym wskazanym w dowodzie wydania. Wszelkie ewentualne uwagi powinny zostać wpisane do dowodu wydania lub przesłane do Wynajmującego mailem najpóźniej w ciągu jednej doby od otrzymania przedmiotu najmu, z załączoną dokumentacją fotograficzną, pod rygorem pominięcia. 

2.2.        Najemca uznaje, że przedmiot najmu wolny jest od wad i jako taki – w chwili wydania – nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony. Najemca, odbierając przedmiot najmu potwierdza w protokole przekazania, że przekazany przedmiot najmu spełnia warunki złożonego przez niego zamówienia.

2.3.        Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie najmu w związku z jego transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem, jeżeli usługa transportu nie jest świadczona przez Podesty.Rentals. W przypadku gdy przedmiot najmu zostanie dostarczony przez Spółkę Najemca zobowiązany jest zapewnić warunki umożliwiające bezpieczny załadunek/rozładunek zarówno dla kierowcy jak i przedmiotu najmu.

2.4.        W przypadku nieobecności Najemcy przy zwrocie przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest wskazać osobę uprawnioną do skwitowania dowodu zwrotu. W przypadku braku wskazania osoby uprawnionej Spółka dokona jednostronnego odbioru, a Najemca traci uprawnienia do kwestionowania okoliczności stwierdzonych podczas odbioru.

2.5.        Najemca upoważnia Spółkę do wystawiania faktur VAT bez jej podpisu i przesyłania ich elektronicznie pod adres email, wskazany przez Najemcę.

2.6.        Najemca wskazuje pisemnie osoby, które będą go reprezentowały w kontaktach ze Spółką we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy najmu.

2.7.        Wszelkie czynności techniczne, w tym zainstalowanie oraz uruchomienie bądź montaż przedmiotu najmu Najemca przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt. Instalacje, montaż, przewiezienie bądź przeniesienie przedmiotu najmu winno być dokonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczno-ruchową, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.8.        Najemca będzie użytkować przedmiot najmu osobiście lub z wykorzystaniem własnych pracowników posiadających odpowiednie dla sprzętu kwalifikacje. Najemca nie ma prawa podnajmu sprzętu odpłatnie innym podmiotom bez zgody i wiedzy Podesty.Rentals. Podnajem bez pisemnej zgody Podesty.Rentals stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i wszelkie koszty, które z tego wynikną obciążają w całości Najemcę.

3 – CZYNSZ NAJMU

3.1.        Wynajmujący może uzależnić realizację zamówienia Najemcy od wniesienia zabezpieczenia w postaci kaucji pieniężnej lub innej – uzgodnionej z Wynajmującym. Kaucja zabezpiecza ewentualne częściowe lub całkowite roszczenia Wynajmującego względem Najemcy. Spółka zobowiązuje się do rozliczenia kaucji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia trwania umowy i po uprzednim uregulowaniu wszelkich należności względem Spółki. Kaucja może być zwrócona wyłącznie Najemcy w takiej samej formie, w jakiej została przyjęta. Kaucja wpłacona przez podmiot inny niż dane Najemcy nie będzie akceptowana i zostanie zwrócona wpłacającemu.

3.2.        Czynsz najmu naliczany jest za czas trwania umowy najmu. Wysokość czynszu jest każdorazowo ustalona przez strony w zaakceptowanych ofertach handlowych z terminem ważności obowiązywania lub w dowodzie wydania i odbioru sprzętu.

3.3.        Zapłata za czynsz najmu nastąpi według kwot wynikających z cenników, porozumień, aneksów, zaakceptowanych i potwierdzonych ofert załączonych do umowy najmu, w terminie wskazanym na wystawionej przez Spółkę fakturze VAT. Wpłata za czynsz najmu lub inne wskazane na fakturze usługi bądź przedmioty może być dokonana wyłącznie z konta bankowego Najemcy. Przelewy otrzymane od innych podmiotów lub osób nie będą akceptowane i będą zwracane.

3.4.        Czynsz najmu nie obejmuje uszkodzeń dokonanych przez czynniki zewnętrzne w tym obejmujące zdarzenia takie jak uszkodzenia oświetlenia, szyb, lusterek, przewodów sterujących, pęknięć i uszkodzeń ogumienia.

3.5.        Zmiana okresu najmu może spowodować zmianę stawki naliczanych opłat czynszowych, ma to zastosowanie w szczególności w przypadku skrócenia okresu najmu lub przedłużenia najmu ponad ustalony ofertą okres obowiązywania usługi.

3.6.        Stawka czynszu jest niezmienna przez deklarowany w dowodzie wydania okres najmu, z zastrzeżeniem pkt. 3.5 oraz 1.11 i 1.12 OWN. 

3.7.        Usługa transportu jest usługą dodatkową, której koszt określony jest ofercie najmu lub protokole dostawy/zwrotu. Dostawa lub odbiór większej ilości maszyn lub rusztowań aluminiowych niż określony w zaakceptowanej ofercie najmu powoduje zwiększenie kosztu transportu adekwatnie to zmienionej ilości.

3.8.        Strony zgodnie oświadczają, że umówiony czynsz najmu został ustalony przy założeniu, że wynajęte maszyny pracować będą do 8 godzin dziennie. Zużycie sprzętu ponadnormatywne tj. ponad 8 godzin dziennie lub stwierdzona na podstawie raportu GPS praca urządzenia w dni wolne, spowoduje obciążenie Najemcy dodatkowymi opłatami czynszowymi, których stawka wyniesie proporcjonalnie do ceny dobowej najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania prac ze względu na niesprzyjającą pracom temperaturę, opady i inne zjawiska naturalne oraz zdarzenia losowe.

3.9.        W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu przekraczającego 14 dni Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu przedmiotu najmu we własnym zakresie i na własny koszt do najbliższego oddziału Wynajmującego.

3.10.      Opóźnienie w zapłacie powyżej 7 dni od terminu płatności może spowodować elektroniczne zablokowanie możliwości korzystania z maszyny do czasu uregulowania przez Najemcę zaległości w pełnej wysokości. Najemca nie ma prawa do odliczenia stawek czynszu za unieruchomione w ten sposób urządzenie. Opóźnienie w zapłacie powyżej 7 dni od terminu płatności wyłącza rabat za obsługę elektroniczną i terminową płatność w kolejno wystawionej fakturze.

3.11.      W przypadku zwrotu urządzenia zabrudzonego Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie koniecznej do przywrócenia przedmiotu najmu do stanu sprzed wydania – w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Wynajmującego. W przypadku zwrotu urządzenia z nienaładowanymi akumulatorami, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy stawką za ładowanie akumulatorów zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej spółki.

3.12.      Stosowanie stawek postojowych, innych niż standardowe dopuszcza się wyłącznie na wniosek Najemcy. Wynajmujący ma prawo do odmowy naliczania stawek postojowych bez podania przyczyny.

3.13.      Najemca zobowiązany jest do zgłoszenie zakończenia najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.14.      Zwrot przedmiotu najmu odbywa się wyłącznie w godzinach pracy oddziałów Spółki.

3.15.      Zwrot przedmiotu najmu winien odbywać się w warunkach umożliwiających jego odbiór z miejsca prac, przy obecności Najemcy bądź jego przedstawiciela.

3.16.      Wynajmujący zachowuje prawo do naliczania najmu do zakończenia następnej pełnej doby od momentu otrzymania informacji o wymeldowaniu przedmiotu najmu. W przypadku wymeldowania otrzymanego w piątek, wynajmujący zachowuje prawo do naliczania najmu z poniedziałkiem włącznie.

3.17.      Najemca odpowiada za przedmiot najmu do momentu jego przekazania do Wynajmującego. Informacja o wymeldowaniu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za przedmiot najmu i jego części składowe (w tym kontroler), w tym za ewentualną jego pracę lub użytkowanie przez osoby trzecie. Najemca będzie obciążony opłatami czynszowymi w przypadku stwierdzenia jego pracy po jego wymeldowaniu. Wynajmujący dopuszcza możliwość zablokowania elektronicznie przedmiotu najmu po wymeldowaniu. Taką dyspozycję Najemca winien przekazać do Wynajmującego pisemnie.

3.18.      Dowód zwrotu jest dokumentem stwierdzającym zwrot przedmiotu najmu. Wszelkie usterki, w tym niewidoczne bądź niezgłoszone przez Najemcę zostaną wskazane w protokole serwisowym w ciągu 5 dni roboczych od daty zwrotu przedmiotu najmu.

3.19.      Realizacja nowego zlecenia na rzecz Najemcy uzależniona jest od uregulowania wszelkich wymagalnych zobowiązań względem Wynajmującego.

3.20.      Dokumenty będą przekazywane elektronicznie pod adresy wskazane w tabeli zamieszczonej w Umowie. Dokumenty przesłane w ten sposób uznaje się za doręczone. Zmiana danych kontaktowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną uznaje się wiadomość email przesłaną z/do adresu wskazanego w Umowie. Obsługa elektroniczna płatności, w tym dostęp do elektronicznego systemu obsługi klienta jest usługą płatną wg cennika, opublikowanego na stronie internetowej Wynajmującego. Zapłata za usługi najmu w terminie uprawnia do rabatu za usługi elektroniczne.

3.21.      W przypadku niezwrócenia przedmiotu najmu w umówionym terminie lub po wypowiedzeniu umowy przez Wynajmującego, Wynajmujący nabywa prawo do naliczania podwójnej stawki czynszu najmu za każdą dobę bezumownego korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu.

3.22.      W przypadku ryczałtowego, miesięcznego rozliczania usług najmu Najemcy nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres, za który naliczono opłaty. Ryczałtowa stawka naliczana jest wyłącznie z góry i nie obejmuje ubezpieczenia, transportu, montażu, paliwa, ładowania pustych akumulatorów oraz płatnego serwisu. 

3.23.      Strony zgodnie postanawiają, że z uwagi na fakt, iż Umowa ma charakter ramowy, zapłata za poszczególne zamówienia traktowana będzie jako częściowa zapłata (świadczenie pieniężne będzie spełnianie w częściach).  Skutkiem tego będzie możliwość dochodzenia przez Spółkę od Najemcy rekompensaty, o której mowa w art. 10. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od każdej części opóźnionego świadczenia, co Najemca akceptuje.

4 – PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

4.1.        Spółka zobowiązana jest do dokonywania napraw i przeglądów przedmiotu najmu, które uzna za niezbędne do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym. Przeglądy konserwacyjne, w okresach krótszych niż kwartalne dokonywanych na żądanie Najemcy, są dodatkowo płatne: 250,00 PLN netto plus dojazd ze stawką 1,00 PLN/km.

4.2.        Wszelkich napraw dokonywać wyłącznie Spółka.

4.3.        Czas napraw uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Spółka dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii i naprawy przedmiotu najmu, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożnością korzystania z przedmiotu najmu przez Najemcę w sytuacji, gdy naprawy nie są naprawami koniecznymi obciążającymi Wynajmującego.

4.4.        Protokół zgłoszenia Najemca powinien przesłać pocztą elektroniczną do Wynajmującego.

4.5.        W przypadku wady w przedmiocie najmu powstałej z winy Najemcy zobowiązany będzie on do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody oraz pokrycia poniesionych przez Spółkę kosztów przyjazdu i prac serwisu w pełnej wysokości.

4.6.        W przypadku niezasadnego wezwania przez Najemcę serwisanta zobowiązany będzie on do poniesienia kosztów dojazdu tegoż oraz aktualnej stawki za roboczogodzinę pracy serwisanta opublikowanej na stronie internetowej spółki lub wskazanej w dokumencie wydania/zwrotu.

5 – PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

5.1.        Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Spółki w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu najmu przez osoby trzecie.

5.2.        Najemca nie ma prawa do jakiegokolwiek oznakowania przedmiotu najmu materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia oznaczeń wykonanych przez Najemcę w przypadku braku zgody Wynajmującego, zgodnie z cennikiem. 

5.3.        Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu z należytą starannością zgodnie, z zasadami BHP i innymi regulacjami zawartymi w obowiązujących przepisach i instrukcjach obsługi sprzętu.

5.4.        Najemca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego poinformowania Spółki o zmianie miejsca pracy lub montażu przedmiotu najmu i uzyskania jego pisemnej zgody. W przypadku braku zgody Najemca nie może zmienić miejsca pracy ani montażu przedmiotu najmu.

5.5.        Najemca po odebraniu przedmiotu najmu sprawdzić powinien jego stan techniczny i o wszelkich uwagach poinformować bezzwłocznie Spółkę oraz wpisać je w dowodzie wydania pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w późniejszym terminie. Brak wniesionych zastrzeżeń oznacza, że przedmiot najmu spełnia wszelkie warunki niezbędne do jego użytkowania. Odbiór przedmiotu najmu bez podpisu oznacza brak zastrzeżeń.

5.6.        Wszelkie instalacje przedmiotu najmu, w tym montaż i demontaż dokonywane są na odpowiedzialność Najemcy, który ponosi odpowiedzialność wykonanie takowych zgodnie z instrukcjami oraz zasadami BHP.

5.7.        Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

5.8.        Zabronione jest użytkowanie przedmiotu najmu przy prowadzeniu prac związanych z piaskowaniem bądź usuwaniem azbestu pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

W przypadku oddania przez Najemcę przedmiotu najmu w podnajem, użytkowanie lub władanie osobie trzeciej, bez pozwolenia Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Spółka ma prawo: wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, odebrania przedmiotu najmu, a Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość miesięcznej stawki najmu dla przedmiotu najmu.

6 – SZKODY

6.1.        W przypadku powstania szkody w przedmiocie najmu Najemca zobowiązuje się poinformować Spółkę o tym fakcie w ciągu 24 godzin od jej zaistnienia.

6.2.        W przypadku kradzieży przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się do poinformowania organów ścigania oraz Spółkę w ciągu 24 godzin od zdarzenia.

6.3.        W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez Najemcę samodzielnie, Najemca zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej i uczestnictwa w likwidacji szkody zgodnie z procedurami towarzystwa ubezpieczeniowego.

6.4.         Zawarcie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Podesty Protection zwalnia Najemcę z konieczności uczestnictwa w procedurze likwidacji szkody poza czynnościami w niej wskazanymi. Dodatkowa ochrona Podesty Protection nie może zostać zawarta później niż data wydania sprzętu oraz wszelkie składki/opłaty z niej wynikający powinny być uregulowane w terminie, zgodnie z ustaleniami w niej zawartymi.

7 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

7.1         Administratorem danych osobowych jest spółka Podesty.Rentals sp. z o.o. z siedzibą w 41-219 Sosnowiec, przy ul. Stefana Banacha 11. Tel: 327 500 220, e-mail: biuro@podesty.rentals

7.2         Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z wykonaniem (m.in. Rozliczeniem, udokumentowaniem) zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.3         Dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) i/lub upływem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

7.4         Dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym odbiorcom: Urząd Skarbowy, Partnerzy świadczący usługi pomocnicze (np. dostawcy, kurierzy, spedytorzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych), Zewnętrzny dostawca systemu informatycznego, kancelarii prawnej, Bank, operator pocztowy, biuro księgowe.

7.5         Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.6         Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:

•             dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych,

•             wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•             pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,

•             do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.7         Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

7.8         Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia umowy.

Chcesz skorzystać z oferty?

Zapytaj o bezpłatną wycenę wynajmu wybranego modelu!

Skontaktuj się