Podest Ruchomy Genie Z51/30JRT

Nr. ser. Z5130M-2140