Podest Ruchomy Genie Z51/30JRT

Nr. ser. Z513011B-695