Podest Ruchomy Genie Z45/25JRT

Nr. ser. Z4525M-8221