Podest Ruchomy Genie Z45/25JDC

Nr. ser. Z4525M-8149