Podest Ruchomy Genie Z45/25JDC

Nr. ser. Z452516M-5562