Podest Ruchomy Genie Z45/25JRT

Nr. ser. Z452515B-5066