Podest Ruchomy Genie Z45/25JDC

Nr. ser. Z452514B-4268