Podest Ruchomy Genie Z45/25JRT

Nr. ser. Z452513B-2683