Podest Ruchomy Genie Z45/25JRT

Nr. ser. Z452508B-1147