Podest Ruchomy Genie Z45/25JRT

Nr. ser. Z452507-31062