Podest Ruchomy Genie Z45/25JDC

Nr. ser. Z452506-27813