Podest Ruchomy Genie Z34/22

Nr. ser. Z34N16F-13009