Podest Ruchomy Genie Z33/18

Nr. ser. Z331816M-888