Formularz zgłoszenia reklamacji

Umowa najmu podestów

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki ogólne określone w niniejszej Umowie Najmu zastosowanie mają do wszelkich umów najmu zawartych przez Spółkę z Najemcą, chyba że strony postanowią inaczej.

Najemca może wyznaczyć do zawarcia umowy pełnomocnika, którego dane wskazuje w pkt. 7. Pełnomocnik podpisując w imieniu Najemcy umowę najmu potwierdza posiadanie pełnomocnictwa i przyjmuje solidarną z Najemcą odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia złożone w imieniu Najemcy. Ponadto ponosi odpowiedzialność za wydany przedmiot najmu, zapłatę należności za najem i inne opłaty z niego wynikające, mające uregulowanie w niniejszej Umowie.

Spółka może warunkować zawarcie i realizację umowy najmu przedstawieniem przez Najemcę dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz jego kondycję finansową, na których wykonanie kopii Najemca wyraża niniejszym zgodę.

Przekazanie i zwrot przedmiotu najmu następuje na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego z załączonym dowodem dostawy/zwrotu podpisanym przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego – pod rygorem nieważności.

Stawka czynszu najmu naliczana będzie dziennie, chyba że strony postanowią inaczej.

Czynsz najmu nie obejmuje podatku VAT, ani żadnego innego podatku bądź ubezpieczenia.

Czynsz najmu nie obejmuje kosztów paliwa niezbędnego do pracy urządzenia będącego przedmiotem najmu oraz kosztów transportu. Spółka dopuszcza możliwość dostawy i odbioru przedmiotu najmu odpłatnie – według stawek umownych, na podstawie pisemnych ustaleń mających odzwierciedlenie w odpowiedniej adnotacji na dowodzie dostawy/zwrotu lub potwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zużycie, wydajność i inne parametry techniczne przedmiotu najmu zostały ustalone zgodnie z wytycznymi producenta.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstały na skutek złego użytkowania przedmiotu najmu przez Najemcę.

Minimalny okres najmu przedmiotu najmu wynosi 1 (jedną) dobę, z zastrzeżeniem możliwości stosowania odmiennego okresu minimalnego, pod warunkiem wskazania w dowodzie wydania lub zamówieniu. W przypadku, jeśli okres minimalny jest dłuższy niż 1 doba, Spółka ma prawo do żądania od Najemcy czynszu najmu za wskazany okres minimalny oraz wystawienia faktury VAT na w/w kwotę. Kwota za niewykorzystany okres nie będzie Najemcy zwracana ani rekompensowana.

OŚWIADCZENIE NAJEMCY

Najemca odbierając przedmiot najmu oświadcza, że zapoznał się z jego stanem technicznym wskazanym w dowodzie wydania. Wszelkie ewentualne uwagi powinny zostać wpisane do dowodu wydania.

Najemca uznaje, że przedmiot najmu wolny jest od wad i jako taki – w chwili wydania – nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony. Najemca, odbierając przedmiot najmu potwierdza, że przekazany przedmiot najmu spełnia warunki złożonego przez niego zamówienia.
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie najmu w związku z jego transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem. W przypadku, gdy przedmiot najmu zostanie dostarczony przez Spółkę, Najemca zobowiązany jest zapewnić warunki umożliwiające bezpieczny załadunek/rozładunek zarówno dla kierowcy jak i przedmiotu najmu.

W przypadku nieobecności Najemcy przy zwrocie przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest wskazać osobę uprawnioną do skwitowania dowodu zwrotu. W przypadku braku wskazania osoby uprawnionej Spółka dokona jednostronnego odbioru, a Najemca traci uprawnienia do kwestionowania okoliczności stwierdzonych podczas odbioru.

Najemca upoważnia Spółkę do wystawiania faktur VAT bez jej podpisu i przesyłania ich elektronicznie pod adres email, wskazany w aneksie 1.

Najemca wskazuje pisemnie osoby, które będą go reprezentowały w kontaktach ze Spółką we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w pkt. 7.

Wszelkie czynności techniczne, w tym: zainstalowanie przedmiotu najmu Najemca przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt. Instalacje, montaż, przewiezienie bądź przeniesienie przedmiotu najmu winno być dokonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczno-ruchową, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najemca będzie użytkować przedmiot najmu osobiście lub wyłącznie za pośrednictwem własnych pracowników posiadających właściwe kwalifikacje. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu innej osobie do bezpłatnego użytkowania lub w podnajem bez zgody Spółki W przypadku oddania przedmiotu najmu innej osobie do bezpłatnego użytkowania lub w podnajem bez zgody Spółki, Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

CZYNSZ NAJMU

Spółka może uzależnić realizację zamówienia Najemcy od wniesienia zabezpieczenia w postaci kaucji pieniężnej lub innej – uzgodnionej ze Spółką. Kaucja zabezpiecza wszelkie ewentualne roszczenia Spółki względem Najemcy. Spółka zobowiązuje się do rozliczenia kaucji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia trwania umowy i po uprzednim uregulowaniu wszelkich należności względem Spółki.

Czynsz najmu naliczany jest za czas trwania umowy najmu. Wysokość czynszu jest każdorazowo ustalona przez strony w protokole wydania i odbioru sprzętu.
Zapłata za czynsz najmu nastąpi według kwot wynikających z cenników, porozumień, aneksów, zaakceptowanych i potwierdzonych ofert załączonych do umowy najmu, w terminie wynikającym z umowy najmu lub wskazanym na wystawionej przez Spółkę fakturze VAT.

Czynsz najmu nie obejmuje uszkodzeń dokonanych przez czynniki zewnętrzne, w tym obejmujące „zdarzenia” takie jakuszkodzenia oświetlenia, szyb, lusterek, przewodów sterujących, pęknięć i uszkodzeń ogumienia.

Zmiana okresu najmu może spowodować zmianę stawki naliczanych opłat czynszowych.

W przypadku realizowania przez Spółkę Rentals Sp. z o.o. usługi transportu umówiona kwota obejmuje tylko usługę wskazaną w dowodzie wydania. Dodatkowe usługi będą osobno wyceniane. Powyższe dotyczy także transportu powrotnego, o ile jego wartość nie jest wskazana w dowodzie dostawy. Rozliczenie ze usługi transportowe następować będzie w oparciu o osobną fakturę VAT wystawioną przez Spółkę Podesty.Rentals Sp. z o.o. – w chwili wydania przedmiotu najmu. Faktura VAT dotycząca usługi transportowej płatna będzie w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

Strony zgodnie oświadczają, że umówiony czynsz najmu został ustalony przy założeniu, że wynajęte maszyny pracować będą do 10 godzin dziennie, zgodnie z przyjętą przez Wynajmującego ilością dni roboczych w tygodniu określoną w cenniku najmu bądź innym dokumencie zaakceptowanym przez strony umowy. Zużycie sprzętu ponadnormatywne tj. ponad 10 godzin dziennie lub stwierdzona na podstawie raportu GPS praca urządzenia w dni wolne, spowoduje obciążenie Najemcy dodatkowymi opłatami czynszowymi proporcjonalnie – tj. przy założeniu, że dzienna wartość czynszu odpowiada 10 godzinom pracy urządzenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania prac ze względu na niesprzyjającą pracom temperaturę, opady i inne zjawiska naturalne oraz zdarzenia losowe.

W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu przekraczającego 7 dni Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu przedmiotu najmu we własnym zakresie i na własny koszt do najbliższego oddziału Wynajmującego.

W przypadku zwrotu urządzenia zabrudzonego Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie koniecznej do przywrócenia przedmiotu najmu do stanu sprzed wydania – w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Wynajmującego wskazanych w cenniku.

Stosowanie stawek postojowych innych niż standardowe dopuszcza się wyłącznie na wniosek Najemcy. Wynajmujący ma prawo do odmowy naliczania stawek postojowych bez podania przyczyny.

Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zwrot przedmiotu najmu odbywa się wyłącznie w godzinach pracy oddziałów Spółki.

Zwrot przedmiotu najmu winien odbywać się w warunkach umożliwiających jego odbiór z miejsca prac, przy obecności Najemcy bądź jego przedstawiciela.

Wynajmujący zachowuje prawo do naliczania najmu do zakończenia następnej pełnej doby od momentu otrzymania informacji o wymeldowaniu przedmiotu najmu. W przypadku wymeldowania otrzymanego w piątek wynajmujący zachowuje prawo do naliczania najmu z poniedziałkiem włącznie.

Dowód zwrotu jest dokumentem stwierdzającym zwrot przedmiotu najmu. Wszelkie usterki, w tym niewidoczne bądź niezgłoszone przez Najemcę, zostaną wskazane w protokole serwisowym w ciągu 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu.

Realizacja nowego zlecenia na rzecz Najemcy uzależniona jest od uregulowania wszelkich wymagalnych zobowiązań względem Wynajmującego.

Strony dopuszczają możliwość elektronicznego przesyłania dokumentów pod adresy wskazane w tabeli zamieszczonej w pkt. 7. Dokumenty przesłane w ten sposób uznaje się za doręczone, z zastrzeżeniem pkt. 3.13. Zmiana danych kontaktowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku niezwrócenia przedmiotu najmu w umówionym terminie Wynajmujący ma prawo do naliczania podwójnej stawki czynszu najmu za każdą dobę bezumownego korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu.

W przypadku ryczałtowego rozliczania usług najmu Najemcy nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres, za który naliczono opłaty. Ryczałtowa stawka naliczana jest wyłącznie z góry i nie obejmuje ubezpieczenia, transportu, montażu, paliwa oraz serwisu.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Spółka zobowiązana jest do dokonywania napraw i przeglądów przedmiotu najmu, które uzna za niezbędne do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym. Przeglądy konserwacyjne w okresach krótszych niż kwartalne, dokonywane na żądanie Najemcy, będą dodatkowo płatne: 250,00 PLN netto plus dojazd ze stawką 1,00 PLN/km.

Wszelkich napraw dokonywać będzie wyłącznie Spółka Podesty.Rentals.

Czas napraw uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Spółka dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii i naprawy przedmiotu najmu, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożnością korzystania z przedmiotu najmu przez Najemcę w sytuacji, gdy naprawy nie są naprawami koniecznymi obciążającymi Spółkę.

Protokół zgłoszenia awarii stanowi załącznik do dowodu dostawy i informacje w nim zawarte powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną do Wynajmującego.

W przypadku wady w przedmiocie najmu powstałej z winy Najemcy zobowiązany będzie on do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody oraz pokrycia poniesionych przez Spółkę kosztów przyjazdu serwisanta w pełnej wysokości.

W przypadku niezasadnego wezwania przez Najemcę serwisanta zobowiązany będzie on do poniesienia kosztów dojazdu tegoż oraz kwoty 150 złotych netto za roboczogodzinę pracy serwisanta.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Spółki w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu najmu przez osoby trzecie.

Najemca nie ma prawa do jakiegokolwiek oznakowania przedmiotu najmu materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu z należytą starannością zgodnie z zasadami BHP i innymiregulacjami zawartymi w obowiązujących przepisach i instrukcjach obsługi sprzętu.

Najemca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego poinformowania Spółki o zmianie miejsca pracy lub montażu przedmiotu najmu i uzyskania jego pisemnej zgody. W przypadku braku zgody Najemca nie może zmienić miejsca pracy ani montażu przedmiotu najmu.

Najemca po odebraniu przedmiotu najmu sprawdzić powinien jego stan techniczny i o wszelkich uwagach poinformować bezzwłocznie Spółkę oraz wpisać je w dowodzie wydania pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w późniejszym terminie. Brak wniesionych zastrzeżeń oznacza, że przedmiot najmu spełnia wszelkie warunki niezbędne do jego użytkowania. Odbiór przedmiotu najmu bez podpisu oznacza brak zastrzeżeń.

Wszelkie instalacje przedmiotu najmu (rusztowania aluminiowe), w tym montaż i demontaż, dokonywane są na odpowiedzialność Najemcy, który ponosi odpowiedzialność za wykonanie takowych zgodnie z instrukcjami oraz zasadami BHP.

Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

Zabronione jest użytkowanie przedmiotu najmu przy prowadzeniu prac związanych z piaskowaniem bądź usuwaniem azbestu pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

W przypadku oddania przez Najemcę przedmiotu najmu w podnajem, użytkowanie lub władanie osobie trzeciej bez pozwolenia Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Spółka ma prawo: wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, odebrać przedmiot najmu, a Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość miesięcznej stawki najmu dla przedmiotu najmu.

SZKODY

W przypadku powstania szkody w przedmiocie najmu Najemca zobowiązuje się poinformować Spółkę o tym fakcie,w ciągu 48 godzin od powstania szkody.

W przypadku kradzieży przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się do poinformowania organów ścigania oraz Spółkę w ciągu 24 godzin od zdarzenia.

WynajmującyNajemca
Nazwa podmiotuPodesty.Rentals Sp. z o.o.
REGON361585475
NIP6462937968
E-mailbiuro@podesty.rentals
Telefon+48 327 500 220
Konto bankowe43 1020 2528 0000 0802 0417 2318
Osoba reprezentującaPrezes Zarządu Artur Wiśniewski

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych jest spółka Rentals Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ogłęczyzna 20a/21, 31-589 Kraków. Tel: 327 500 220, e-mail: biuro@podesty.rentals.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z wykonaniem (m.in. rozliczeniem, udokumentowaniem) zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) i/lub przed upływem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym odbiorcom: Urząd Skarbowy, partnerzy świadczący usługi pomocnicze (np. dostawcy, kurierzy, spedytorzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych),zewnętrzny dostawca systemu informatycznego, kancelarie prawne, bank, operator pocztowy, biura księgowe.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze
  • względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Do rozstrzygania sporów między Spółką i Najemcą wynikających z Umowy Najmu jest właściwy sąd powszechny dla siedziby wynajmującego.

ANEKS 1

Adres korespondencyjny:

 

Dane pełnomocników:

Imię, NazwiskoStanowiskoTelefonE-mailData obowiązywania

Niniejszym potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym. Pełnomocnik ponosi wspólną z najemcą odpowiedzialność za zamówienie przedmiotu najmu, jego użytkowanie, ryzyko utraty, dokonane uszkodzenia oraz regulowanie opłat czynszowy względem Podesty.Rentals Sp. z o.o..

Chcesz skorzystać z oferty?

Zapytaj o bezpłatną i niezobowiązującą wycenę